PÅ DANSK

AWA Law Advokater ApS blev grundlagt 1 februar 2011, og er et advokatfirma med speciale i immaterielle rettigheder. Vi rådgiver danske og internationale klienter inden for mange forskellige brancher, herunder mekanik, serviceudbydere, farma, føde- og drikkevarer, møbler og mode.

Vi håndterer alle typer juridiske spørgsmål og konflikter inden for IP retten, herunder sager ved de danske domstole og EU-domstolen i Luxembourg. Vi har som mål at skabe praktiske og holdbare løsninger for vores klienter. Vores erfaring og specialviden gør os i stand til at levere forretningsmålrettet juridisk rådgivning af høj kvalitet, der understøtter vores klienter i at nå sine forretningsmål.

For at levere ikke bare kvalificeret og målrettet juridisk rådgivning, men også ekspert know-how inden for tekniske områder arbejder vi sammen med AWA, en af Europas førende IP rådgivningsfirmaer. Læs mere om AWA.

AWA Law Advokater ApS er et anpartsselskab, hvis daglige ledelse varetages af administrerende partner Lisa Webster. 

AWA Law Advokater ApS er underlagt Advokatsamfundets regler om etik og professionel standard. Vi er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og er dermed forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienters identitet.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Lovgrundlaget for udøvelse af advokatvirksomhed i Danmark, herunder reglerne om klager, kan findes her.

Forretningsbetingelser

1 Juridiske ydelser
AWA Law Advokater ApS leverer juridiske ydelser inden for immaterialretten. Vores rådgivning målrettes hver enkelt individuelle opgave og/eller klient og må således ikke anvendes til andre formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Med mindre andet er aftalt, er vores erstatningsansvar over for klienten begrænset til den leverede rådgivning.

AWA Law Advokater ApS rådgiver alene om juridiske forhold i de jurisdiktioner hvor advokaterne er godkendt til at virke. Vi yder ikke bindende juridisk rådgivning inden for udenlandsk ret, men udtaler os fra tid til anden om juridiske forhold inden for udenlandsk ret baseret på vores generelle viden og erfaring. Enhver sådan udtalelse eller oplysning er ikke juridisk rådgivning. Når vi i en given sag finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt at søge rådgivning inden for udenlandsk ret, stræber vi efter at informere klienterne og assistere dermed.

2 Interessekonflikt
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler undersøger vi, at der ikke eksisterer en interessekonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Skulle der senere opstå en interessekonflikt, der afholder os fra at fortsætte arbejdet, anbefaler vi gerne et andet advokatfirma.

3 Honorar, fakturering og betaling
Vores honorar er baseret på mange forskellige faktorer, herunder anvendt tid, graden af ekspertise, opgavens størrelse og kompleksitet samt betydning for klienten, sagens udfald, ansvarseksponering, tidsfrister etc. Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udgifter.

På klientens anmodning udarbejder vi et estimat og oplyser om vores honorar, relevante omkostninger og udgifter. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, er estimatet vejledende. Forventes det samlede honorar at overstige estimatet, informerer vi klienten snarest muligt.

Udgifter og relevante omkostninger i forbindelse med vores ydelser faktureres separat.

Med mindre andre betalingsbetingelser er aftalt, fakturerer vi klienten hver måned eller hvert kvartal eller når en opgave er afsluttet. Honorarer og omkostninger er eksklusiv moms, der afregnes hvor relevant og i overensstemmelse med lovgivningen. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage for danske klienter og netto 45 dage for internationale klienter fra fakturadato.

4 Tavshedspligt
Alle de oplysninger, vi modtager fra eller om klienten i forbindelse med vores arbejde for klienten behandles fortroligt. Sådanne oplysninger videregives alene til tredjemand, såfremt loven kræver det, såfremt videregivelse af sådanne oplysninger er del af opgaven, eller såfremt klienten har samtykket til videregivelse.

5 Immaterielle rettigheder
Vi bevarer ejerskabet til copyright og andre immaterielle rettigheder til det materiale , som vi udarbejder for klienten, selvom klienten har ret til at bruge sådant materiale i det omfang, den konkrete sag forudsætter dette. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, må dokumenter og andet materiale udarbejdet af os ikke cirkuleres eller bruges i markedføringssammenhæng.

6 Varighed
Klienten kan afslutte sit engagement hos os på ethvert tidspunkt. Dog skal klienten stadig betale vores honorar og omkostninger for ydelser leveret eller afholdt inden datoen for engagementets ophør.

AWA Law Advokater ApS forbeholder sig ret til at ophøre med vores bistand, såfremt kunden ikke overholder disse forretningsbetingelser, er under konkurs, er insolvent, overskrider fristen for betaling af vores honorar, eller hvis vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen.

7 Ansvar, ansvarsbegrænsning samt forsikring
AWA Law Advokater ApS er erstatningsansvarlige over for klienten efter dansk rets almindelig regler, og alle vores advokater er dækket af vores professionelle ansvarsforsikring og garanti i henhold til Advokatsamfundets regler.

Vores erstatningsansvar er dog begrænset til DKK 10.000.000 pr. sag. En klient kan højst modtage DKK 20.000.000 for samlede krav rejst inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Såfremt en klient ønsker højere forsikringsbeskyttelse, skal omkostningerne til sådan beskyttelse bæres af klienten. Såfremt AWA Law Advokater ApS hæfter solidarisk sammen med klienten over for tredjemand, forpligter klienten sig til at holde Awa Law Advokater ApS skadesløs for ethvert krav i det omgang AWA Law Advokater ApS’ samlede erstatningsansvar over for klienten og tredjemand overstiger de oven for anførte begrænsninger.

AWA Law Advokater ApS’ erstatningsansvar begrænser sig til direkte tab, og omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab, herunder, tidstab, tab af data, tabt indtjening, goodwill, image eller andre former for indirekte tab eller følgeskader.

AWA Law Advokater ApS’ erstatningsansvar dækker ikke rådgivning eller andre ydelser fra andre rådgivere, herunder udenlandske advokater, uanset om sådanne advokater (efter aftale med kunden) måtte være engageret med vores bistand.

8 Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem en klient og AWA Law Advokater ApS skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for de danske domstole.